logo-regulaminy

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY GO+GONET EV CPMS

2023.05.16

 

 1. DEFINICJE

Przez użyte w niniejszym Regulaminie słowa i wyrażenia należy rozumieć:

 1. Adres elektroniczny (adres mailowy, email) – adres poczty elektronicznej, umożliwiający przesyłanie wiadomości poprzez sieć komputerową, w tym Internet;
 2. GO+GoNet EV CPMS, GO+GoNet CPMS, GO+GoNet GO+GoNet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonkach (32-087) przy ul. Skowronkowej 25A wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738588, NIP 8133784996, REGON 380626423, której kapitał zakładowy wynosi 500 000 PLN i został wniesiony w całości;
 3. Karta ładowania – indywidualna karta wydawana Użytkownikom i przypisana do konta Klienta, która służy do jego poprawnej identyfikacji oraz aktywowania i zatrzymywania procesu ładowania w Punktach ładowania. Karta ładowania nie jest kartą płatniczą.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna wskazana przez Klienta, która jest użytkownikiem pojazdu elektrycznego i korzysta z usługi ładowania pojazdu z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej udostępnionej przez GO+GoNet lub Karty ładowania;
 5. Klient– osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera Umowę na świadczenie Usług oraz wskazuje Użytkownika (Użytkowników) uprawnionych do korzystania z usług świadczonych przez GO+GoNet;
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z GO+GoNet czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez Platformę Mobilną przez GO+GoNet EV CPMS na rzecz Klientów i Użytkowników, tj. pośrednictwo w zakresie zamówienia usługi ładowania pojazdu elektrycznego u danego Operatora oraz możliwość utworzenie konta Klienta i zarządzanie nim.
 8. Umowa o świadczenie Usług– umowa o świadczenie Usług, zawierana pomiędzy Klientem a GO+GoNet zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 9. Operator / Operatorzy / CPO – operator lub operatorzy Sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych współpracujący z GO+GoNet, z którym Klient zawiera umowę o świadczenie usług ładowania z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej udostępnionej przez GO+GoNet CPMS. Aktualna lista Operatorów znajduje się na Stronie internetowej;
 10. Punkt ładowania – miejsce/miejsca parkingowe wyposażone w urządzenia do ładowania pojazdów elektrycznych, zarządzane przez Operatora;
 11. Regulamin – postanowienie niniejszego Regulaminu świadczenie usług za pośrednictwem Aplikacji GO+GoNet EV CPMS;
 12. Sieć punktów ładowania samochodów elektrycznych – punkty ładowania samochodów elektrycznych zarządzane przez danego Operatora;
 13. Aplikacja Mobilna – oprogramowanie dostarczone przez GO+GoNet EV CPMS dostępne w sklepach iOS oraz Android;
 14. Wirtualny portfel – zasób przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych które można spożytkować na uruchomienie usługi ładowania na stacji Operatora. Zlecenie wypłaty środków możliwe jest poprzez opcję w Aplikacji mobilnej. Wypłata zgromadzonych środków objęta jest stałą prowizją w wysokości 2.00 PLN;
 15. Strona internetowa – strona internetowa GO+GoNet CPMS dostępna pod adresem https://www.krakow.pl;
 16. Reaktywacja Konta / Reaktywacja / Przywrócenie – proces dostępny w okresie 5 lat od chwili usunięcia konta / wypowiedzenia umowy polegający na anulacji żądania wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Regulamin określa:
  1. prawa i obowiązki GO+GoNet, Klienta i Użytkownika związane ze świadczeniem Usług,
  2. zasady wyłączania odpowiedzialności GO+GoNet z tytułu świadczenia Usług,
  3. zasady ochrony danych osobowych Klienta i Użytkownika.
 3. Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późniejszymi zmianami) w zakresie części usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na Stronie internetowej https://www.krakow.pl/pdf/regulamin.pdf lub w Aplikacji Mobilnej.
 5. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy, w szczególności regulaminy Operatorów oraz regulaminy Dostawców usług płatniczych.
 6. Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie Usług zawieranej pomiędzy GO+GoNet a Klientem. Klienci i Użytkownicy są zobowiązani do poszanowania postanowień niniejszego Regulaminu

 

III. REJESTRACJA KLIENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW

 1. Klienci i Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Usług są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Aplikacji Mobilnej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. W celu zapewnienia Klientom i Użytkownikom możliwości korzystania z Punktów ładowania, na zasadach wynikających z Regulaminu udostępnia się Aplikację Mobilną i Kartę ładowania.
 3. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez GO+GoNet wymaga:
  1. prawidłowego wypełnienia i przesłania przez Klienta formularza rejestracyjnego umieszczonego w Aplikacji Mobilnej w celu założenia konta. Jeżeli Klient chce otrzymywać faktury VAT przed uruchomieniem usługi musi wprowadzić w formularzu swój prawidłowy numer NIP oraz zweryfikować i udostępnić swoją kartę płatniczą,
  2. weryfikacji i udostępniania karty płatniczej lub zasilenia wirtualnego portfela,
  3. akceptacji przez Klienta Regulaminu świadczenia usług przez GO+GoNet oraz Operatora,
  4. akceptacji przez Klienta regulaminu płatności Operatora płatności bezgotówkowych,
  5. zamówienia i odbioru przez Klienta Karty ładowania lub użycia Aplikacji Mobilnej
  6. podanie prawdziwego adresu pocztowego, na który ma zostać wysłana Karta ładowania,
  7. zamówienie Karty ładowania odbywa się poprzez wysłanie zamówienia na adres biuro@gopluseauto.pl. Kartę ładowania można również odebrać w punktach stacjonarnych. Informacja o najbliższym punkcie stacjonarnym umieszczona jest na stacji ładowania o ile taki punkt znajduje się w promieniu do 1 km od stacji ładowania,
  8. Kartę ładowania Użytkownik może również pozyskać od autoryzowanego dystrybutora.
 4. GO+GoNet zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Klienta lub żądania stosownych dokumentów lub wyjaśnień od Klienta, jeżeli podane informacje dotyczące danych Klienta zawartych we wniosku rejestracyjnym budzą wątpliwości co do ich prawdziwości lub wniosek rejestracyjny nie zawiera wszystkich załączników.
 5. W trakcie zawierania Umowy od Klienta wymaga się podania danych jego karty płatniczej w systemie Visa lub Master Card. Kompletne dane dotyczące karty płatniczej są przechowywane przez operatora płatności bezgotówkowych. GO+GoNet jest uprawniony do weryfikacji karty płatniczej Klienta poprzez obciążenie konta bankowego połączonego z kartą płatniczą Klienta kwotą w wysokości do 00 PLN. Pobrana kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy Klienta w terminie 14 dni. Weryfikacja karty płatniczej jest przeprowadzana podczas rejestracji Klienta lub podczas dodawania nowej karty płatniczej. GO+GoNet CPMS zastrzega sobie prawo do dodania w przyszłości innych opcji systemów płatniczych, dla których będzie wymagane podanie danych autoryzacyjnych. GO+GoNet CPMS zastrzega sobie prawo do cyklicznego wysyłania zlecenie weryfikacji karty płatniczej w celu sprawdzania ważności karty płatniczej. Do czasu potwierdzenia ważności karty płatniczej GO+GoNet zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi ładowania.
 6. Klient jest uprawniony do usunięcia danych karty płatniczej u operatora płatności w każdym czasie. Jeżeli nie jest zarejestrowana żadna aktywna karta płatnicza należąca do Klienta, korzystanie z Usługi nie jest możliwe.
 7. Regulamin operatora płatności dostępny jest pod adresem „https://tpay.com/user/assets/files_for_download/regulamin.pdf”.
 8. Klient oświadcza, że dane wskazane przez niego przy zawieraniu Umowy są prawidłowe i prawdziwe.
 9. Klient, którego dane osobowe, dane adresowe oraz dane kontaktowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości GO+GoNet jest zobowiązany powiadomić o powyższej zmianie GO+GoNet oraz podać nowe dane. Informacja ta powinna zostać przekazana na adres poczty email biuro@gonet.krakow.pl i musi być zaadresowana z adresu poczty email użytego przy rejestracji konta klienta,
 10. Klient oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w tym do ich wprowadzenia do Aplikacji i udostępnienia GO+GoNet.
 11. Karta ładowania posiada indywidualny numer umożliwiający dokładną identyfikację Klienta i Użytkownika. Zabrania się przenoszenia prawa własności Karty ładowania, która stanowi wyłączną własność GO+GoNet CPMS. O każdym fakcie zagubienia, zniszczenia, kradzieży lub innym przypadku utraty Karty ładowania Klient ma obowiązek zawiadomić GO+GoNet CPMS drogą elektroniczną przesyłać wiadomość na adres: alert@gonet.krakow.pl. Na wniosek Klienta utracona Karta ładowania może zostać zablokowana na czas określony lub do odwołania. Klient może złożyć do GO+GoNet wniosek o wydanie nowej Karty ładowania w miejsce utraconej. Koszt wyrobienia nowej Karty ładowania jest zgodny z obowiązującym cennikiem umieszczonym na Stronie internetowej.
 12. Klient ani Użytkownik nie może bez uprzedniej zgody GO+GoNet wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie Usług na podmiot trzeci.

 

 1. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
 2. GO+GoNet w ramach Usługi umożliwia:
  1. utworzenie przez Klienta unikalnego konta w Aplikacji Mobilne oraz zarządzanie nim,
  2. identyfikację Użytkownika i Klienta w Punkcie ładowania wybranego Operatora,
  3. zamówienie u danego Operatora za pośrednictwem karty ładowania lub Aplikacji Mobilnej usługi ładowania pojazdu elektrycznego świadczonej przez Operatora,
  4. dokonanie płatności za usługę ładowania pojazdu elektrycznego z wykorzystaniem dostępnej w Aplikacji Mobilnej metody płatności;
  5. korzystanie z usługi komunikacyjnej – w szczególności składanie reklamacji przez Klienta i przesyłanie przez GO+GoNet Klientowi informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, drogą SMS oraz drogą komunikacji Push.
 3. GO+GoNet świadczy Usługę po uprzedniej identyfikacji Klienta i/lub Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem. Lista lokalizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych, gdzie świadczona jest usługa ładowania, jest dostępna na Stronie internetowej i w Aplikacji Mobilnej.
 4. GO+GoNet zastrzega sobie prawo do zablokowania Karty ładowania oraz konta, jeżeli Klient i/lub Użytkownik korzysta z Usług niezgodnie z Regulaminem.
 5. Klient uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora. Klient zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
 6. GO+GoNet nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z obrotem energią elektryczną. Stronami umów o świadczenie usług ładowania pojazdów elektrycznych zawieranych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej jest Klient oraz Operator. GO+GoNet nie jest właścicielem Punktów ładowania i nie świadczy usług ładowania pojazdów. GO+GoNet udostępnia jedynie oprogramowanie, umożliwiające wyszukanie Punktu ładowania danego Operatora, zamówienie u niego usługi ładowania oraz dokonanie płatności za świadczoną przez Operatora usługę.
 7. Korzystanie z Usługi w zakresie zamówienia u Operatora usługi ładowania pojazdu elektrycznego wymaga akceptacji przez Klienta i Użytkownika regulaminu świadczenia usług przez danego Operatora, dostępnego w Aplikacji Mobilnej bądź ze wskazaniem w Aplikacji Mobilnej lub na Stronie internetowej miejsca jego udostępnienia. Wyłączną odpowiedzialność za treść regulaminu, w tym za jego zgodność z przepisami prawa ponosi Operator.

 

 1. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG
 2. Dostęp do infrastruktury Punktów ładowania Operatorów współpracujących z GO+GoNet jest możliwy jedynie za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej lub po wcześniejszej identyfikacji Użytkownika na podstawie Karty ładowania. GO+GoNet zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania świadczenia Usług, w tym w sytuacji zaistnienia problemów technicznych dotyczących komunikacji pomiędzy systemem informatycznym i Punktami ładowania.
 3. W celu prawidłowego korzystania z części Usługi świadczonej drogą elektroniczną, Klient powinien dysponować urządzeniem i oprogramowaniem spełniającym poniższe warunki techniczne:
 4. dostęp do sieci Internet,
 5. dostęp do witryn WWW – poprzez przeglądarkę WWW,
 6. włączoną obsługę JavaScript oraz Cookies,
 7. posiadanie aktywnego konta email,
 8. możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną,
 9. w przypadku korzystania z aplikacji mobilnej Klient musi posiadać aktywne konto w sklepie dystrybuującym Aplikację Mobilną. Dystrybucja odbywa się poprzez sklepy: Google Store, Apple Store oraz Huawei Store.
 10. GO+GoNet nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Aplikacji Mobilnej i Strony internetowej. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu informatycznego, GO+GoNet zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia możliwości rejestracji, bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku problemów z komunikacją pomiędzy systemami IT a Punktami ładowania, GO+GoNet zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia Usługi na niektórych lub na wszystkich Punktach ładowania.
 11. O ile nie wskazano inaczej, zamieszczone na Stronie internetowej materiały lub informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 12. Zakazane jest przesyłanie przez Klienta informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści reklamowych, zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku przesłania takich treści, GO+GoNet zastrzega sobie prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Klienta i/lub Użytkownika na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 13. O każdym przypadku podejrzenia, że inna osoba uzyskała nieupoważniony dostęp do Konta Klienta, hasła, danych uwierzytelniających lub danych dotyczących płatności, należy niezwłocznie powiadomić GO+GoNet za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres: alert@gonet.krakow.pl. GO+GoNet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta w wyniku uzyskania przez osoby trzecie, bez winy po stronie GO+GoNet, dostępu do hasła, danych uwierzytelniających lub danych dotyczących płatności Klienta.

 

VI PŁATNOŚCI

 1. GO+GoNet obciąża Klienta opłatami za usługę ładowania pojazdu elektrycznego zgodnie z cennikiem danego Operatora, wraz ze wskazaniem ceny brutto oraz innych opłat i płatności powiązanych z usługą ładowania. Środki pobrane przez GO+GoNet zostaną przekazane na rzecz danego Operatora jako wynagrodzenie za świadczenie przez Operatora na rzecz Klienta usługi ładowania pojazdu elektrycznego.
 2. Klient akceptuje cennik danego Operatora przy każdorazowym korzystaniu z usługi ładowania pojazdu elektrycznego. Dodatkowo Klient jest zobowiązany do rozliczenia wszystkich płatności powstałych w związku z usługami ładowania pojazdów realizowanych na rzecz wszystkich Użytkowników przypisanych do jego konta. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za treść cennika jest Operator.
 3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia promocyjnych ofert dla wszystkich lub niektórych Klientów, w także zniżek i bezpłatnych programów w poszczególnych Punktach ładowania.
 4. Cena usługi ładowania pojazdu elektrycznego jest ustalana na podstawie stawki za 1 kWh zużytej energii elektrycznej w procesie ładowania pojazdu elektrycznego oraz czasu ładowania pojazdu elektrycznego.
 5. Cena za postój pojazdu w trakcie procesu ładowania oraz bezpośrednio po jego zakończeniu jest ustalona każdorazowo indywidualnie przez Operatora. W związku z powyższym GO+GoNet zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami postoju pojazdu.
 6. Pomiar poboru energii w ramach ładowania pojazdu, stanowiący podstawę do ustalenia ceny następuje za pomocą urządzeń pomiarowych określających wolumen przekazywanej energii elektrycznej (w kWh) do pojazdu elektrycznego i oprogramowania wykorzystywanego do przetwarzania tych danych pomiarowych, które są zainstalowane w stacji ładowania przez ich producenta. Pomiar ten może nie uwzględniać strat energii, do jakich dochodzić może w trakcie trwania procesu ładowania pojazdu
 7. Wszystkie płatności za świadczone usługi ładowania pojazdu elektrycznego oraz płatności za postój pojazdu elektrycznego są pobierane z karty płatniczej wskazanej przez Klienta, za pośrednictwem operatora płatności bezgotówkowych, z którym GO+GoNet ma umowę. GO+GoNet zastrzega sobie prawo do dodania w przyszłości innych opcji systemów płatniczych, dla których będzie wymagane podanie danych autoryzacyjnych
 8. Zapłata za usługę ładowania pojazdu elektrycznego oraz za postój pojazdu poprzez płatność elektroniczną uznana jest za dokonaną w momencie akceptacji transakcji w systemie zewnętrznego operatora płatności i przesłania tej informacji od danego operatora do GO+GoNet oraz przesłania środków na konto GO+GoNet.
 9. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami u danego operatora zewnętrznego tych płatności, a GO+GoNet nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość. W zakresie płatności zastosowanie mają regulaminy odpowiednich operatorów płatności.
 10. Pobranie płatności za zrealizowane usługi ładowania pojazdu elektrycznego i inne opłaty w ramach umowy zawartej pomiędzy Klientem a Operatorem za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej lub Karty ładowania będzie następowało niezwłocznie po zakończeniu procesu ładowania pojazdu na podstawie wystawionego i wysłanego Użytkownikowi Potwierdzenia ładowania. Na koniec każdego miesiąca każdy Klient, który dokonał pełnej rejestracji i udostępnił dane swojej kary płatniczej, otrzyma zbiorczą Fakturę VAT obejmującą wszystkie ładowania Użytkowników przypisanych do konta Klienta w danym okresie. Aby otrzymać fakturę VAT należy przed rozpoczęciem procesu ładowania uzupełnić dane Klienta a w szczególności numer NIP oraz zweryfikować i udostępnić kartę płatniczą.
 11. Wszelkie zastrzeżenie co do niezgodności świadczonych usług ładowania pojazdów elektrycznych powinny być zgłaszane bezpośrednio Operatorowi. Wszelkie zastrzeżenia co do niezgodności dotyczące płatności pobranej z karty płatniczej Klienta w zakresie w jakim dotyczą funkcjonowania Aplikacji Mobilnej lub Karty ładowania powinny być zgłoszone GO+GoNet w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Operatora faktury, przesłanej na adres email Klienta. Powyższe reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Klient zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia GO+GoNet w szczególności o: kwestionowanych pozycjach ujętych w zestawieniu historii ładowań, błędach lub innych nieprawidłowościach w przeprowadzeniu rozliczenia. GO+GoNet dokona rozpatrzenia reklamacji zgodnie z pkt. IX Regulaminu. Zgłoszenie przez Klienta pisemnego zastrzeżenia, co do niezgodności świadczonych Usług nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowego uregulowania należności wynikających z umowy zawartej pomiędzy Klientem a Operatorem.
 12. GO+GoNet ma prawo do zmiany systemu rozliczania na taki w którym Klient otrzymuje fakturę elektroniczną za daną sesję ładowania. O wprowadzeniu tego systemu rozliczeń Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wskazanego e-mail w terminie 14 dni przed planowanym terminem jego wprowadzenia.
 13. Po zakończeniu ładowania Klient otrzymuje informację mailową zawierającą podstawowe dane dotyczące wykonanej Usługi. GO+GoNet zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymywania wysyłania tych informacji, w szczególności w sytuacji problemów w komunikacji z infrastrukturą ładowania.
 14. W przypadku, gdy GO+GoNet uzyska informacją o utracie ważności karty płatniczej Klienta lub jej zastrzeżeniu, GO+GoNet jest uprawniony do zablokowania Karty ładowania, Aplikacji Mobilnej i świadczenia Usług na rzecz Klienta do czasu podania przez Klienta danych dotyczących aktywnej karty płatniczej.
 15. W przypadku zaistnienia zaległości w opłatach przekraczających 7 dni, GO+GoNet ma prawo zablokować Klientowi oraz wszystkim Użytkownikom Kart ładowania i Aplikacji Mobilnych, powiązanych z Klientem, możliwość korzystania z Usług, do czasu uregulowania wszelkich zaległości.
 16. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną i wyraża zgodę na powyższe zasady płatności.

 

VII WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 1. Umowa o świadczenie Usług jest zawarta na czas nieokreślony. Jest ważna od momentu aktywacji konta Klienta i może być zakończona w każdym czasie przez Klienta poprzez oświadczenie złożone pisemnie drogą pocztową, drogą elektroniczną na adres rezygnacja@gonet.krakow.pl lub, jeśli będzie dostępna opcja usunięcia poprzez Aplikację Mobilną, poprze wykorzystanie opcji „Usuń konto”.
 2. GO+GoNet może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług z Klientem w trybie natychmiastowym z istotnych powodów, w szczególności:
  1. przeszkód technicznych w świadczeniu Usług,
  2. nieprzestrzegania przez Klienta lub Użytkownika postanowień Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  3. podania przez Klienta fałszywych albo niekompletnych dane przy rejestracji,
  4. zaległości płatniczych przekraczających 14 dni.
 3. W przypadku wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usług, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Karty/Kart ładowania wydanych zgodnie z Umową. Z chwilą wygaśnięcia Umowy o świadczenie Usług Klient oraz Użytkownik utracą możliwość korzystania z Usług, w tym również dostęp do Aplikacji Mobilnej.
 4. GO+GoNet może odmówić Klientowi świadczenia Usług, w tym zablokować Kartę ładowania, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa, albo w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu.
 5. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usług nie zwalnia Klienta z obowiązku uiszczenia wszelkich zaległych płatności, powstałych w czasie obowiązywania Umowy o świadczenie Usług.
 6. Przez cały okres niezbędny do przechowywania danych fiskalnych Użytkownikowi przysługuje prawo Reaktywacji wcześniej usuniętego konta.

 

VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia wniosku rejestracyjnego, a w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych.
 2. Każdy Klient i Użytkownik powinien dokonać wszelkich starań celem uniknięcia zagubienia lub kradzieży Karty ładowania oraz nieuprawnionego dostępu do Konta klienta lub Konta użytkownika.
 3. Każdy Klient i Użytkownik są zobowiązani postępować zgodnie z Regulaminem. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu, wiązać się będzie z odpowiedzialnością odszkodowawczą Klienta i/lub Użytkownika.
 4. Klient i/lub Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody, które spowodował swoim działaniem.
 5. GO+GoNet nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku możliwości naładowania pojazdu w sytuacjach, za które GO+GoNet nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w takich sytuacjach w przypadku zajęcia stacji ładowania przez innego kierowcę, awarii stacji ładowania, awarii Aplikacji Mobilnej, czasowej dezaktywacji Karty ładowania, jej uszkodzeniu lub podczas prac modernizacyjnych. O wszelkich awariach oraz pracach modernizacyjnych infrastruktury informatycznej w miarę możliwości zawiadamia na swojej stronie internetowej lub za pośrednictwem wiadomości SMS lub wiadomości e-mail.
 6. GO+GoNet nie ponosi odpowiedzialności za jakość usługi ładowania pojazdu elektrycznego, jak również za potencjalne uszkodzenia i awarie wynikające z podłączenia pojazdu do Punktu ładowania. W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że GO+GoNet nie jest usługodawcą w zakresie ładowania pojazdu ani sprzedawcą energii elektrycznej. GO+GoNet na warunkach niniejszego Regulaminu udostępnia jedynie infrastrukturę informatyczną umożliwiającą zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Operatorem oraz rozliczenie płatności wynikających z powyższej umowy. GO+GoNet nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej pomiędzy Klientem i Operatorem, przez którąkolwiek ze stron tej umowy.
 7. GO+GoNet nie ponosi odpowiedzialności za treść regulaminu, cennika i innych dokumentów umownych udostępnianych przez Operatora, regulujących zasady świadczenia przez niego usług ładowania pojazdów, w szczególności GO+GoNet nie ponosi odpowiedzialności za zgodności powyższych dokumentów z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 8. GO+GoNet nie ponosi odpowiedzialności za jakość i stan techniczny urządzeń pomiarowych, z których korzysta dany Operator w swoim Punkcie ładowania. GO+GoNet nie odpowiada również za jakiekolwiek szkody Klienta i Użytkownika wynikające z błędnego lub wadliwego działania urządzeń pomiarowych.
 9. GO+GoNet nie ponosi odpowiedzialności za utratę środków płatniczych z przyczyn podmiotów trzecich.
 10. GO+GoNet nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, (np. wynikające z powodu zawieszenia lub usunięcia konta Klienta naruszającego Regulamin), jak również za utratę przez Klienta i/lub Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria Aplikacji Mobilnej) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od GO+GoNet (działanie osób trzecich, siła wyższa).
 11. GO+GoNet nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na Stronie internetowej treści, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Klienta. Zamieszczone na Stronie internetowej treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. GO+GoNet nie ponosi również odpowiedzialności za umieszczone na Stronie materiały osób trzecich oraz za zawartość odnośników do stron zewnętrznych.
 12. GO+GoNet świadczy Usługę w formie, w jakiej istnieje, bez żadnej gwarancji ani innych zobowiązań, w zakresie w jakim pozwala na to prawo. GO+GoNet nie jest zobowiązany, aby Usługa spełniała oczekiwania Klienta i/lub Użytkownika, była zawsze dostępne, w sposób nieprzerwany lub wolny od wad.
 13. Wyłączenia odpowiedzialności GO+GoNet wskazane w niniejszym rozdziale VIII Regulaminu nie dotyczą przypadków, gdy bezwzględne przepisy powszechnie obowiązującego prawa odmiennie regulują odpowiedzialność GO+GoNet względem Konsumenta.
 14. Odpowiedzialność GO+GoNet ograniczona jest do umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności względem Konsumenta.

 

IX REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację pisemnie na adres 32-087 Zielonki, ul. Skowronkowa 25A lub drogą elektroniczną na adres evcpms@gonet.krakow.pl za wykorzystaniem adresu e-mail podanego przy zakładaniu konta Klienta w Aplikacji Mobilnej. Reklamacji może dotyczyć wyłącznie kwestii innych niż wskazane w pkt. 9 Regulaminu i powinna być złożona w terminie nie późniejszym niż 10 dni od dnia, w którym Klient lub Użytkownik dowiedział się lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o reklamowanym działaniu GO+GoNet. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Do każdej reklamacji klient zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie dokonania reklamowanej Usługi oraz inne dokumenty wskazujące na zasadność reklamacji oraz wskazać przedmiot roszczenia.
 3. GO+GoNet dokona rozpatrzenia reklamacji, o których mowa w pkt. 1 Regulaminu w terminie 14 dni od daty jej wpływu do GO+GoNet. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania ich od Klienta lub Użytkownika, GO+GoNet rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji.
 4. Niezgłoszenie przez Klienta reklamacji spełniającej wymagania pkt 1 i 2 powyżej w terminie wskazanym w pkt. 1 Regulaminu powoduje utratę uprawnienia do jej zgłoszenia.
 5. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego uregulowania należności w pełnej kwocie, która widnieje na fakturze.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient informowany jest pisemnie listem poleconym wysyłanym na podany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na podany adres elektroniczny email.

 

X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W ramach świadczonych usług GO+GoNet przetwarza dane osobowe i dane niezbędne do skorzystania z usług. Administratorem danych osobowych jest GO+GoNet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonkach (32-087) przy ul. Skowronkowej 25A.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją Usług. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych, zgodę można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe są przechowywane przez GO+GoNet tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. Dane osobowe są przekazywane również operatorowi płatności bezgotówkowych w celu rejestracji karty płatniczej i realizacji płatności.
 4. Dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
 5. Pełna treść klauzuli informacyjnej na stronie: https://www.gonet.krakow.pl/rodo/

 

XI POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE KONSUMENTÓW

 1. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie wobec umów zawieranych z Konsumentem.
 2. Klient oświadczając podczas rejestracji, że zawiera umowę z GO+GoNet jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub związanej z jego działalnością zawodową będzie uznawany za Konsumenta.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa GO+GoNet przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość drogą elektroniczną.
 4. Rozliczenia za Usługę odbywać się będą według zasad określonych w pkt. VI Regulaminu (Płatności).
 5. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia (zarejestrowania się w systemie udostępnionym przez GO+GoNet) bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować GO+GoNet o odstąpieniu od ww. umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od ww. umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od ww. umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od ww. umowy przed upływem terminu do odstąpienia od ww. umowy.
 8. Jeżeli Konsument zażąda rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, za zamówione za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej lub Karty ładowania usługi będzie on zobowiązany do zapłaty kwoty świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument poinformował GO+GoNet o odstąpieniu od umowy.
 9. Skorzystanie z prawa odstąpienia, spowoduje zablokowanie wydanych Klientowi Kart ładowania i w konsekwencji uniemożliwienie skorzystania z Usług oferowanych przez GO+GoNet.
 10. Konsument może składać wszelkie reklamacje związane z zawartą umową lub świadczoną usługą zgodnie z zasadami określonymi w pkt. IX Regulaminu (Reklamacje).
 11. GO+GoNet informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronach http://www.uokik.gov.pl, a także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

XII Zmiana Regulaminu i używania Kart ładowania

 1. GO+GoNet może dokonywać zmian postanowień Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu GO+GoNet umieści aktualną wersja Regulaminu wraz z datą jego wejścia w życie na Stronie internetowej. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Klient ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług. Jeżeli pomimo zmiany Regulaminu Klient będzie korzystał z Aplikacji Mobilnej lub Karty ładowania, to przyjmuje się, że zaakceptował on zmieniony Regulamin.
 2. Strony uznają, że zmiana w zakresie rozszerzenia dostępnego asortymentu Usług w trakcie obowiązywania Umowy o świadczenie Usług, nie stanowi zmiany Umowy i w konsekwencji nie wymaga zastosowania trybu opisanego w niniejszym punkcie.
 3. GO+GoNet informuje, że w związku ze świadczeniem usług nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 4. GO+GoNet zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie jednostronnych zmian na Stronie internetowej oraz w formularzu rejestracyjnym, czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Usług, a także całkowitego wycofania Usług.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 03 czerwca 2023 roku i ma zastosowanie do Usług świadczonych od tej daty.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług

wraz z Informacją o prawie do odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

GO+GoNet Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach (32-087) przy ul. Skowronkowej 25A, email: evcpms@gonet.krakow.pl

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług z GO+GoNet.

 

_____________________________

Data zawarcia umowy

 

_____________________________

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)

_____________________________

 

Adres Konsumenta(-ów)

_____________________________

 

Adres e-mail Konsumenta(-ów) (jeżeli posiada)

_____________________________

 

Podpis Konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_____________________________

 

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Informacja o prawie do odstąpienia od umowy

 

Konsument może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować GO+GoNet o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres: GO+GoNet Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach (32-087) przy ul. Skowronkowej 25A, e-mail: rezygnacja@gonet.krakow.pl. Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu. Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Konsument oświadcza, że żąda rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy. GO+GoNet informuje Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia w przypadku rozpoczęcia świadczenia Usług lub wykonania w pełni Usług przed upływem terminu do odstąpienia. Konsument traci prawo do odstąpienia, jeżeli świadczenie Usług dotyczy dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym i rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a Konsument otrzymał od Usługodawcy informację o utracie prawa do odstąpienia. Prawo do odstąpienia nie przysługuje również w przypadku umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usług, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, a także w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.